ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ի՞նչ տևողությամբ է թույլատրվում 1 եթերային ժամի հաշվով գովազդ հեռարձակել

Արգելվում է ռադիոհեռուստատեսային հաղորդման ընթացքում հեռարձակել գովազդ յուրաքանչյուր 1 եթերային ժամի հաշվով 14 րոպեից ավելի տևողությամբ: Եթերային ժամի հաշվարկը սկսել յուրաքանչյուր օր 00.00 ժամից:

Ի՞նչ հաճախականությամբ կարելի է գովազդով ընդհատել ռադիոհաղորդումներն ու հեռուստահաղորդումները

Արգելվում է մինչև 10 րոպե տևողությամբ ռադիոհաղորդումներում և մինչև 20 րոպե տևողությամբ հեռուստահաղորդումներում մեկ անգամից ավելի գովազդային ընդհատումը (ընդմիջումը):

Ի՞նչ լիցենզիաներ է տալիս Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը տալիս է հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակման, ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման, հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման և մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզիաներ:

Ո՞ր դեպքերում է լիցենզավորված անձը պարտավոր հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար

Իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում լիցենզավորված անձը պարտավոր է հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար:

Ի՞նչ ընթացակարգով են տրվում թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզիաները

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզիաները տրվում են մրցութային կարգով՝ համաձայն Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 թվականի  հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստաընկերությունների մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 23-Ն և 2017 թվականի հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 28-Ն որոշումների:

Ի՞նչ ընթացակարգով է կաբելային (մալուխային) հեռարձակում իրականացնող ընկերություններին տրվում սեփական արտադրության հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման թույլտվություն

Սեփական արտադրության հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման թույլտվությունը տրվում է դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, բիզնես ծրագիր, տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին, ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր, տեղեկություններ աշխատակազմի թվաքանակի, նրանց կրթության և մասնագիտական պատրաստվածության մասին) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով ներկայացնելուց հետո՝ 20-օրյա ժամկետում:

Ի՞նչ ընթացակարգով է կաբելային (մալուխային) հեռարձակում իրականացնող ընկերություններին տրվում ոչ սեփական հեռուստառադիոծրագրերի վերահեռարձակման թույլտվությունը

Ոչ սեփական հեռուստառադիոծրագրերի վերահեռարձակման թույլտվությունը տրվում է դիմումը և վերահեռարձակման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը (պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլն) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով ներկայացնելուց հետո՝15-օրյա ժամկետում:

Ի՞նչ ընթացակարգով է տրվում հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիան

Կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիան տրվում է Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի «Հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն՝ դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 60-օրյա ժամկետում:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ներկայացնել կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիա ստանալու համար

Կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում, հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները, բիզնես ծրագիր, տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների մասին, ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր, տեղեկություններ աշխատակազմի թվաքանակի, նրանց կրթության և մասնագիտական պատրաստվածության մասին և տեղեկանք` դիմումում նշված սփռման տարածքում բնակարանների թվի մասին:

Ի՞նչ կարգ է սահմանված հյուրանոցների, հյուրանոցային համալիրների, հանգստյան տների և նմանատիպ վարձակալական հիմունքներով շենքերի տարածքում վերահեռարձակում իրականացնելու համար

Հյուրանոցներում, հյուրանոցային համալիրներում, հանգստյան տներում և նմանատիպ վարձակալական հիմունքներով հաստատություններում, որտեղ առկա է ութ կամ ավելի հեռուստացույց, վերահեռարձակում կարող է իրականացվել միայն Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով ծանուցում ներկայացնելուց հետո: Ծանուցման մեջ պետք է նշվեն այն հեռուստածրագրերի անվանումները, որոնք ծանուցում ներկայացնողը պատրաստվում է վերահեռարձակել, ինչպես նաև անհրաժեշտ է ներկայացնել նշված հեռուստածրագրերի իրավատերերի հետ կնքված պայմանագրերի պատճենները:

Ի՞նչ դրույքաչափեր են սահմանված հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար

Հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանված են  «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով՝

–  հանրապետական սփռման համար՝ տարեկան 1 000 000 ՀՀ դրամ.

–  մայրաքաղաքային սփռման համար՝ տարեկան 500 000 ՀՀ դրամ.

–  տարածքային սփռման համար՝ տարեկան 100 000 ՀՀ դրամ:

Ո՞ր դեպքերում է լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշմամբ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշմամբ լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում է լիցենզավորված անձի դիմումի հիման վրա, ինչպես նաև լիցենզավորված անձի լուծարման դեպքում:

Ի՞նչ ժամկետով են տրվում հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակման, ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման և հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիաները

Հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակման, ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման և հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակման լիցենզիաները տրվում են տասը տարի ժամկետով:

Ինչ հաճախականությամբ կարելի է գովազդով ընդհատել ռադիոհաղորդումներն ու հեռուստահաղորդումները

Արգելվում է մինչև 10 րոպե տևողությամբ ռադիոհաղորդումներում և մինչև 20 րոպե տևողությամբ հեռուստահաղորդումներում մեկ անգամից ավելի գովազդային ընդհատումը (ընդմիջումը):