Ներքին աուդիտի բաժին

Իրականացնում է  ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի կազմման աշխատանքները: