Ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչություն

Ապահովում է հեռուստառադիոընկերությունների կողմից լիցենզիայում նշված  պայմանների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը, հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության մշտադիտարկումը (մոնիթորինգ) և հեռուստառադիոընկերություններում ուսումնասիրությունների և ստուգումների իրականացումը` «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում: